Zingen in het donker online dating age demographics online dating

posted by | Leave a comment

De tijd brak aan waarin Jeruzalems nieuwe stadsmuur zou worden ingewijd.Alle Levieten kwamen naar Jeruzalem om te helpen bij de plechtigheden.Op die dag werden er mannen aangesteld die de verantwoordelijkheid kregen voor de voorraadkamers.Daarin werden de bijdragen voor de priesters en Levieten, de opbrengst van de eerste oogst en de tienden bijeengebracht.De beide koren vervolgden hun weg tot op het tempelplein.Bij ons, dat wil zeggen bij de helft van de leiders en mijzelf, voegden zich de trompetspelende priesters Eljakim, Maäsja, Minjamin, Michaja, Eljoënai, Zacharia en Hananja, Op die vreugdevolle dag werden heel veel offers gebracht, want God had ons grote blijdschap geschonken.Deze drie mannen gaven leiding aan in totaal achthonderdtweeëntwintig priesters die dienst deden in de tempel.

zingen in het donker online dating-3zingen in het donker online dating-38

Er woonden in totaal vierhonderdachtenzestig dappere nakomelingen van Peres in Jeruzalem.

De Levieten gaven op hun beurt een deel van wat zij hadden ontvangen aan de priesters, de nakomelingen van Aäron.

De reden van dit verbod was dat zij destijds het volk Israël geen gastvrijheid hadden betoond.

Hier volgt een lijst met de namen van de familiehoofden uit de provincie die naar Jeruzalem kwamen.

De meeste priesters, Levieten, tempelknechten en nakomelingen van Salomoʼs dienaren bleven echter gewoon in de verschillende steden van Juda wonen.

Leave a Reply

Sexy chat with elita